Regulamin warsztatów

REGULAMIN

Regulamin płatnych szkoleń odbywających się w ramach akademii Fashion PR Talks.

§ I. Postanowienia ogólne
1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Warsztatów, których organizatorem jest firma Aleksandra Kaźmierczak FASHION PR GRUPA, ul. 8 marca 1/2, 78-200 Białogard, NIP 6722003442, REGON 362672495, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie akademii Fashion PR Talks i zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej www.fashionprtalks.pl/warsztaty aktualnych informacji.
3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:
a. Organizator: firma Aleksandra Kaźmierczak FASHION PR GRUPA, ul. 8 marca 1/2, 78-200 Białogard, NIP 6722003442, REGON 362672495
b. Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca rejestracji na Zajęcia edukacyjne poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Organizatora.
c. Potwierdzenie udziału: komunikat wysłany przez Organizatora Zajęć Edukacyjnych w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online.
d. Zajęcia edukacyjne: pojedyncze wykłady, warsztaty albo cykl warsztatów lub wykładów.
e. Opłata: oznacza całkowitą cenę brutto poszczególnych Zajęć edukacyjnych (tj. zawierającą należny podatek VAT), podaną przez Organizatora w na stronie internetowej.
f. Karta-niespodzianka: oznacza bon na okaziciela obejmujący kombinację cyfr, liter lub innych znaków, o wskazanym w jego treści nominale, z określoną datą ważności, który może być wykorzystany w celu zapłacenia całości lub części Opłaty, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ II. Cele i zadania akademii Fashion PR Talks
1. Akademia Fashion PR Talks jest projektem edukacyjnym mającym za zadanie podnosić kwalifikacje specjalistów z branży mody.
2. Akademia Fashion PR Talks została stworzona w celu rozwoju intelektualnego i uzupełniania specjalistycznej wiedzy osób czynnych zawodowo.

§ III. Uczestnicy Akademii Fashion PR Talks
1. Uczestnikiem Akademii Fashion PR Talks może zostać osoba pełnoletnia.
2. Aktywność zawodowa nie jest warunkiem koniecznym przystąpienia do Akademii Fashion PR Talks.
3. Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia do akademii Fashion PR Talks, staje się Uczestnikiem, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.

§ IV. Organizacja akademii Fashion PR Talks
1. Nauczanie w akademii Fashion PR Talks jest zorganizowane w formie Zajęć edukacyjnych.
2. Plan Zajęć edukacyjnych dostępny jest na stronie internetowej akademii Fashion PR Talks pod adresem www.fashionprtalks.pl/warsztaty.
3. Uczestnik może wybrać dowolną liczbę Zajęć edukacyjnych, w których chce uczestniczyć.

§ V. Rekrutacja
1. Rekrutacja do akademii Fashion PR Talks prowadzona jest przez cały rok. 
2. Kandydat na Uczestnika akademii Fashion PR Talks zobowiązany jest:
a. założyć konto użytkownika na stronie internetowej akademii Fashion PR Talks
b. zalogować się na swoje konto
c. zaakceptować treść niniejszego Regulaminu
d. wybrać Zajęcia edukacyjne
e. uiścić Opłatę za wybrane przez siebie Zajęcia edukacyjne
3. Zgłoszenie do akademii Fashion PR Talks następuje po założeniu konta użytkownika na stronie internetowej akademii Fashion PR Talks.
4. Zamieszczenie przez Organizatora formularza online na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zgłoszenie Uczestnika do akademii i założenie przez niego konta użytkownika na stronie internetowej akademii Fashion PR Talks traktowane będzie jako chęć uczestnictwa Uczestnika w Zajęciach Edukacyjnych. Dopiero fakt uiszczenia przez Uczestnika pełnej Opłaty za Zajęcia edukacyjne i księgowe potwierdzenie opłaty przez Organizatora stanowi moment zawarcia pomiędzy stronami wiążącej umowy.
5. Kandydat na Uczestnika otrzyma drogą mailową potwierdzenie zaksięgowania dokonanych przez niego wpłat.

§ VI. Opłaty za Zajęcia edukacyjne.
1. Udział w Zajęciach edukacyjnych akademii Fashion PR Talks jest odpłatny.
2. Wysokość Opłaty za poszczególne Zajęcia edukacyjne jest podana na stronie internetowej.
3. Dokonanie Opłaty przez Uczestnika zostanie potwierdzone dokumentami księgowymi, które będą do odbioru w siedzibie Organizatora.
4. W razie wprowadzenia przez Organizatora faktur elektronicznych, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie mu stosownych dokumentów księgowych (w tym faktur VAT) drogą elektroniczną na adres e-mail podany w treści formularza rejestracyjnego.

§ VII. Zgłoszenie udziału w zajęciach
1. Uczestnik zapisuje się na dowolne Zajęcia edukacyjne wyłącznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej akademii Fashion PR Talks po uprzednim zalogowaniu się do swojego konta.
2. Uczestnik sam nadaje sobie login i hasło.
3. Uczestnik może zapisać się na Zajęcia edukacyjne do 1 godziny przed ich rozpoczęciem, tylko w przypadku wolnych miejsc.
4. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza błędnych danych Uczestnika.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w planie Zajęć edukacyjnych, o czym informuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.fashionprtalks.pl/warsztaty.
7. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy jest zobligowany do wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na udostępnienie biznesowego adresu email podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach konkretnych Zajęć Edukacyjnych, oraz przesłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej materiałów szkoleniowych. Ponadto, Uczestnik może przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wyrazić chęć i zgodę na przesyłanie środkami komunikacji elektronicznej dodatkowej informacji handlowej bądź marketingowej. Osoba, która chce cofnąć taką zgodę, zobowiązana jest do pisemnego poinformowania Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres info@fashionprtalks.pl.
8. Organizator wspiera networking i nawiązywanie kontaktów biznesowych podczas organizowanych Zajęć edukacyjnych. 
9. Jeżeli na poszczególne Zajęcia edukacyjne Organizator przewiduję materiały szkoleniowe, wtedy każdy zarejestrowany Uczestnik otrzyma je najpóźniej na 4 dni przed datą planowanego Zajęć edukacyjnych. 
10. Materiały szkoleniowe mogą zostać rozszerzone o dodatkowe świadczenia ze strony Partnerów Szkoleń.
11. W wyjątkowych wypadkach (zgubienie hasła, brak dostępu do internetu) Uczestnik może zgłosić udział w Zajęciach edukacyjnych drogą elektroniczną lub telefonicznie do Biura Organizatora. 
12. W wypadku zgłoszenia udziału drogą elektroniczną lub telefonicznie do Biura Organizatora Uczestnik otrzyma drogą mailową potwierdzenie zgłoszonej rezerwacji na wskazane Zajęcia Edukacyjne.
13. Liczba miejsc na Zajęciach edukacyjnych jest ograniczona przez Organizatora. O zgłoszeniu na Zajęcia edukacyjne w wypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc na sali decyduje kolejność zgłoszeń.
14. Każdy z Uczestników Zajęć edukacyjnych otrzymuje Certyfikat ukończenia. Certyfikat ma charakter symboliczny.
15. Zawierając umowę na Zajęcia edukacyjne Uczestnik otrzymuje:
a) prawo do udziału w uprzednio wybranych i opłaconych w Zajęciach edukacyjnych
b) pakiet powitalny od Organizatora
c) dostęp do materiałów i nagrań z Zajęć edukacyjnych, które zostaną wysłane Uczestnikom najpóźniej 7 dni po ich zakończeniu
d) wirtualny Certyfikat ukończenia
e) papierowy Certyfikat ukończenia

§ VIII. Rezygnacja z uczestnictwa
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Zajęciach edukacyjnych i uzyskania zwrotu uiszczonej Opłaty w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji najpóźniej na 21 dni przed wyznaczoną datą Zajęć edukacyjnych. 
2. W przypadku Uczestników kupujących udział w Zajęciach edukacyjnych składających się z cyklu warsztatów lub wykładów albo kupujących udział w kilku pojedynczych Zajęciach edukacyjnych w ramach jednego zamówienia, wtedy rezygnacja z udziału i uzyskanie zwrotu uiszczonej Opłaty w wysokości 100% wpłaconej kwoty jest możliwe wyłącznie w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji na 21 dni przed wyznaczoną datą pierwszego z Zajęć edukacyjnych.
3. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać na adres email: info@fashionprtalks.pl.
4. Wykreślenie z listy Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
5. Zwrot uiszczonej Opłaty następuję w terminie 5 dni roboczych od wykreślenia z listy Uczestników.
6. W przypadku braku uczestnictwa w szkoleniu i niepoinformowaniu o tym Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty Opłaty związanej z udziałem w Zajęciach edukacyjnych.
7. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem adresu email: info@fashionprtalks.pl, a także pocztą na adres siedziby Organizatora.
8. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.
9. W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w ust. 8 Organizator poinformuje o tym podmiot składający reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.
10. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację.

§ VIII. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione produkty lub usługi.
2. Za zgodą użytkownika zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora Organizatora oraz podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem w ramach konkretnego warsztatu lub wykładu.
3. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od użytkownika.
4. Uczestnik akceptując poniższy regulamin zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Aleksandra Kaźmierczak FASHION PR GRUPA dla potrzeb kontaktu w sprawie oferowanych usług.
5. Uczestnik akceptując poniższy regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera od firmy Aleksandra Kaźmierczak FASHION PR GRUPA na podany przeze Uczestnika adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204).

§ IX Karty-niespodzianki

1. 1. Zasady nabywania Kart-Niespodzianek zostały określone poniżej:

a) Karty-Niespodzianki są emitowane przez Organizatora.
b) Zamawiający może nabyć Kartę-Niespodziankę wyłącznie od Organizatora za pośrednictwem strony internetowej.
c) Karty-Niespodzianki mogą być przekazywane jako prezenty lub nagrody w konkursach.
d) Pomiędzy Organizatorem i Zamawiającym zostaje zawarta umowa sprzedaży Karty-Niespodzianki, na podstawie której Organizator sprzedaje Użytkownikowi Kartę-Niespodziankę o wskazanej na stronie internetowej wartości i terminie, zaś Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ceny podanej na stronie internetowej.
e) Dopiero uiszczenie przez Zamawiającego pełnej ceny i księgowe potwierdzenie opłaty przez Organizatora stanowi moment zawarcia pomiędzy stronami wiążącej umowy.
f) Karta–Niespodzianka może mieć postać fizyczną lub elektroniczną. Organizator zobowiązuje się przesłać ją na adres Zamawiającego (w przypadku gdy ma ona postać fizyczną)  lub  na  adres  poczty  elektronicznej  Zamawiającego  (gdy  ma  ona  postać elektroniczną) w terminie trzech dni roboczych od chwili dokonania zapłaty przez Zamawiającego ceny podanej na stronie internetowej dla wybranej przez Zamawiającego Karty-Niespodzianki.

2. Zasady korzystania z Kart-Niespodzianek:

a) Każda Karta-Niespodzianka zawiera wskazanie jej wartości nominalnej oraz termin ważności oraz ciąg znaków alfanumerycznych umożliwiających skorzystanie z karty przez Uczestnika przy uiszczeniu Opłaty za Zajęcia Edukacyjne.
b) Ilekroć w Umowie Sprzedaży przewidziano obowiązek Uczestnika polegający na uiszczeniu Opłaty Uczestnik może wykonać go w części odpowiadającej wartości nominalnej Karty-Niespodzianki poprzez wpisanie kodu umieszczonego na Karcie-Niespodziance w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej.
c) Uiszczenie Opłaty za pomocą Karty-Niespodzianki w sposób określony powyżej zwalnia Uczestnika ze zobowiązania wobec Organizatora za uiszczenie Opłaty w części w jakiej uiszczona została Kartą-Niespodzianką i uzna taki sposób dokonania zapłaty.
d) Karta-Niespodzianka może być wykorzystana przez Uczestnika najpóźniej w ostatnim dniu oznaczonego w jej opisie terminu ważności.
e) Każda Karta-Niespodzianka może być wykorzystana wyłącznie przy jednym zamówieniu. Jeśli wartość produktów w koszyku jest niższa niż wartość Karty-Niespodzianki, należy skontaktować się z Organizatorem w celu otrzymania nowej Karty-Niespodzianki o wartości równej różnicy między wartością pierwotnej Karty-Niespodzianki a wartością produktów z zamówienia.
f) Karta-Niespodzianka nie podlega wymianie na gotówkę.

§ X Odpowiedzialność oraz Wizerunek.
1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. W przypadku wykorzystywania komputerów publicznych, takich jak komputery w kawiarenkach internetowych, uczelniach, biurach lub bibliotekach, ale także w przypadku korzystania z komputera prywatnego w domu użytkownika, użytkownicy powinni wylogować się po każdej sesji, w celu uniemożliwienia dostępu innym osobom do jego prywatnych informacji i danych osobowych.
3. Organizator ma prawo do utrwalania i rozpowszechniania imienia, nazwiska i wizerunku Uczestników. Organizator ma prawo do rejestracji i publikacji materiałów związanych z przebiegiem Zajęć edukacyjnych oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim, a także wykorzystywania ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Udział w Zajęciach edukacyjnych jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:
a. gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany jako element całości
b. gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź pozowanie do zdjęcia.
4. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie podczas Zajęć edukacyjnych bez zgody Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Zajęciach edukacyjnych w przypadku, gdy działania Uczestnika naruszają porządek publiczny, negatywnie wpływają na dobre imię Organizatora lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić mu szkodę. Wykluczenie Uczestnika z jego winy nie wpływa na prawa Organizatora, w szczególności nie uprawnia Uczestnika do żądania zwrotu uiszczonej Opłaty.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy należące do Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Zajęć edukacyjnych.

§ XI Postanowienia końcowe
1. Koszt przejazdu na Zajęcia edukacyjne Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Zajęć edukacyjnych. W przypadku odwołania Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty za udział w Szkoleniu w pełnej wysokości w terminie 5 dni. Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z udziałem w planowanych Zajęciach edukacyjnych.

Zajęcia edukacyjne mogą zostać odwołane, w szczególności gdy: 
a. liczba Uczestników, którzy dokonali rezerwacji w zajęciach nie przekroczy minimalnej liczby uczestników Zajęć edukacyjnych
b. wykładowca odwoła zajęcia
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Akceptacja Regulaminu akademii Fashion PR Talks stanowi jednoczesną zgodę z polityką prywatności serwisów firmy Aleksandra Kaźmierczak FASHION PR GRUPA.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 24 listopada 2016 r.